June 14, 2020

شگفتی هایی که خداوند توسط عیسی مسیج برای ما انجام داده است

Speaker:
Series:
Passage: Colossians 2:6-15
Service Type: